منوی اصلی

  اعضا شورای پژوهشی مرکز  دکتر سیدمحمدحسن عادل
   اینترنشنال کاردیولوژیست

  CV

   **********

   

   

   

   

    

  دکتر احمدرضا عصاره
  اینترنشنال کاردیولوژیست

  CV
   
  **********  دکتر محمدرضا خلیلیان
  فوق تخصص قلب کودکان

  CV

  **********


  دکتر سعید یزدانخواه
  اینترنشنال کاردیولوژیست

  CV
  **********
  دکتر سیدمسعود سیدیان
  کاردیولوژیست

  CV
  **********
  دکتر فرزانه احمدی
  فلوشیپ اکوکاردیوگرافی - کاردیولوژیست

  CV
  **********
   
  دکتر شهلا مجیدی
  فلوشیپ اکوکاردیوگرافی - کاردیولوژیست

  CV
  ***********
  دکتر سیدمحمدحسن جدبابایی
  کاردیولوژیست

  CV
  **********

   

   

   

   

   

   

  دکتر بابک پیامی
  الکتروفیزولوژیست - کاردیولوژیست

  CV
  **********
  دکتر حبیب حی بر
  کاردیولوژیست

  CV
  **********
  دکتر عبدالرحمن امامی مقدم
  فوق تخصص کودکان

  CV
  **********
  دکتر مصطفی آریافر
  فوق تخصص کودکان

  CV
  **********

   

   

   

   

   

  دکتر امن الله حیدری
  جراح و قلب و عروق

  CV
  **********
   

   

   

   

   

   

   

  دکتر اصغر رمضانی
  جراح قلب و عروق

  CV
  **********

   

  دکتر منصور سلطانزاده
  بیهوشی قلب و عروق

  CV
  **********
   

   

   دکتر احمد عبادی
  بیهوشی قلب و عروق

  CV
  **********

   

   

   

   

   

   

  دکتر محمدعلی شیخی
  جراح قلب و عروق

  CV
  **********  دکتر مرتضی طهماسبی
  رادیولوژیست

  CV
  **********
      
  دکتر محمدتقی منصوری
  فارماکولوژیست

  CV
  **********

   

   

   

   

   

   

  دکتر محمد بدوی
  فیزیولوژیست

  CV
  **********  دکتر مجید امین زاده
  متخصص اطفال

  CV
  **********
  دکتر احمد فرج زاده شیخ
  میکروب شناس

  CV
  **********

   

   

   

   

   

   

  دکتر ابراهیم حیدری
  متخصص قلب و عروق

  CV
  **********

   

   

   

  مهندس محمدحسین حقیقی زاده
  متخصص آمار

  CV
  **********
  خانم دکتر نهضت اکیاش
  Assistant Professor of Cardiology,
   Fellowship of Echocardiography
  CV
  **********
  دکتر سید محمدرضا افشانی
  متخصص قلب و عروق
  اینترونشنال کاردیولوژی
  CV
  ***********
  دکتر محمدرضا کیارسی
  متخصص قلب و عروق
  CV
  ***********
  دکتر علی کردونی
  متخصص قلب و عروق
  CV

  تاریخ به روز رسانی: 1396/7/25


  V5.1.0.0